Plaćanje računa

Stambeno-komunalne usluge se plaćaju na mesečnom nivou putem jedinstvenog računa Sistema objedinjene naplate  koje JKP „Informatika“ Novi Sad  (u daljem tekstu: Informatika) formira na osnovu dobijenih podataka od Javno komunalnih i drugih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika. Na računu su posebno iskazani mesečni iznosi naknada za usluge izvršene u prethodnom mesecu, kao i ukupan zbir svih iznosa. Korisnici koji  u tekućem mesecu ne dobiju račun za prethodni mesec, mogu na šalterima za informacije i reklamacije dobiti kopiju računa ili nalog za uplatu na svim uplatnim mestima Informatike. Građani takođe mogu i direktno platiti račun na svim uplatnim mestima Informatike i na osnovu toga dobiti Potvrdu o uplati.
 
Uplate na svim uplatnim mestima Informatike vrše se  bez naplaćivanja provizije. Ukoliko stranka na osnovu svoje izričite volje želi da plati račun uz odbijanje jednog ili više servisa sa računa, u tom slučaju je u obavezi da plati naknadu u iznosu od 10,00 dinara po jednom računu.
 
Sporne iznose naknada za stambeno-komunalne usluge, korisnici mogu da reklamiraju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema računa.
 
Korisnici usluga objedinjene naplate u svim poslovnicama Informatike mogu dobiti informacije : o stanju duga po računima ON i načinu plaćanja duga, o dugu u prinudnoj naplati i načinu plaćanja tog duga, o servisima /zaduženjima davalaca usluga na računima ON.
 
Korisnici koji svoje obaveze ne izmire u roku dospeća  dužni su da pored osnovnog zaduženja plate i zateznu  kamatu koja se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati primenom prostog interesnog računa od sto. Stopu zatezne kamate objavljuje Narodna banka Srbije a  primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja.
 
Na uplatnim mestima Informatike  moguće je izvršiti plaćanje: celog iznosa na računu, delimičnog iznosa na računu, plaćanje zaostalih potraživanja, plaćanje po osnovu opomena i duga u prinudnoj naplati.
 
Ostali načini plaćanja su omogućeni: na šalterima pošti i banaka, putem trajnog naloga kod pojedinih poslovnih banaka, kao i putem elektronskog bankarstva.
 
Poslovne banke kod kojih je moguće izvršiti plaćanje računa putem trajnih naloga:
 
Erste Bank a.d. Novi Sad,
Eurobank a.d.,
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad,
NLB banka a.d.Beograd,
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd,
Raiffeisen banka a.d. Beograd,
Telenor banka a.d.,
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad,
Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad.
 
Informatika takođe, obavlja i poslove prinudne naplate dospelih a nenaplaćenih računa. Prinudna naplata obavlja se u skladu sa zakonom koji reguliše oblast izvršenja i obezbeđenja. Pre pokretanja postupka prinudne naplate Informatika šalje opomene pred utuženje u kojima poziva korisnike komunalno-stambenih usluga na izmirenje dospelog a neizmirenog duga a sve sa ciljem izbegavanja pokretanja postupaka prinudne naplate, a samim tim i troškova navedenog postupka. U opomenama koje se šalju obavezno se navodi visina duga kao i rok za izmirenje navedenog duga. Ukoliko korisnici komunalno-stambenih usluga ne postupe u roku navedenom u opomeni pred utuženje , Informatika u skladu sa Zakonom  o izvršenju i obezbeđenju pokreće postupke prinudne naplate podnošenjem Predloga za izvršenje nadležnim Izvršiteljima.