Плаценє рахункох

Квартельно-комунални услуги ше плаци на мешачним уровню прейґ єдинственого рахунку Системи обєдинєного наплацованя хторе ЯКП „Информатика“ Нови Сад (у дальшим тексту: Информатика) формує на основи достатих податкох од явно-комуналних и других подприємствох, привредних дружтвох и поднїмательох. На рахунку окреме виказани мешачни суми надополнєньох за услуги хтори окончени у предходним мешацу, як и цали собир шицких сумох. Хаснователє хтори у чечуцим мешацу нє достаню рахунок за предходни мешац, можу на шалтерох за информациї и рекламациї достац копию рахунку або налог за уплацованє на шицких местох за уплацованє Информатики. Гражданє тиж можу и директно плациц рахунок на шицких местох за плаценє Информатики и на основи того достац потвердзенє о уплаценю. За уплацованя на шицких местох за уплацованє Информатики нє наплацує ше провизию. Кед странка на основи своєй катеґоричней дзеки сце плациц рахунок з одбиваньом єдного або вецей сервисох з рахунку, у тим случаю ма обовязку плациц надополнєнє у суми 10,00 динари по єдним рахунку. Спорни суми надополнєньох за квартельно-комунални услуги хаснователє можу рекламовац найпознєйше у чаше осем дньох од дня приманя рахунку.

Хаснователє услугох обєдинєного наплацованя у шицких експозитурох Информатики можу достац информациї: о стану длуства по рахункох ОН и способе плаценя длуства, о длустве у примушуюцим наплацованю и способе плаценя того длуства, о сервисох /задлуженьох давательох услугох на рахункох ОН. Хаснователє хтори свойо обовязки нє вимиря у чаше досцигованя, длужни окрем основного задлуженя плациц и зацагуюцу камату хтору ше обраховює у складзе зоз Законом о зацагуюцей камати, з применьованьом простого интересного рахунку од сто. Стопу зацагуюцей камати обявює Народна банка Сербиї, а применює ше ю од наступного дня од дня обявйованя. На местох за уплацованє Информатики мож плациц: цалу суму на рахунку, часточну суму на рахунку, плациц заостати поглєдованя, плациц по основи опомнуцох и длуство у примушуюцим наплацованю. Други способи плаценя оможлївени: на шалтерох пошти и банкох, прейґ тирвацого налогу при поєдиних дїловних банкох, як и прейґ електронского банкарства. Дїловни банки у хторих мож плациц рахунки прейґ тирвацих налогох тоти:

 • Ерсте Банка а.д. Нови Сад (Erste Bank a.d. Novi Sad);
 • Евробанка а.д. (Eurobank a.d.);
 • Войводянска банка а.д. Нови Сад (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad);
 • НЛБ банка а.д. Беоґрад (NLB banka a.d. Beograd);
 • Банка Поштанска шпоровня а.д. Беоґрад (Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd);
 • Райфайзен банка а.д. Беоґрад (Raiffeisen banka a.d. Beograd);
 • Теленор банка а.д. (Telenor banka a.d.);
 • ОТП банка Сербия а.д. Нови Сад (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad);
 • Кредит Аґрикол Сербия а.д. Нови Сад (Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad);
 • Дїловни банки у хторих мож плациц рахунок без провизиї:
 • НЛБ банка (NLB banka);
 • ОТП банка (OTP Banka);
 • Банка Интеза (Banca Intesa).

Информатика тиж так окончує и роботи примушуюцого наплацованя досцигнутих а нєнаплацених рахункох. Примушуюце наплацованє ше окончує у складзе зоз законом хтори реґулує обласц вивершеня и обезпеченя. Пред порушованьом поступку примушуюцого наплацованя, Информатика посила опомнуца пред утуженє, у хторих поволує хасновательох комунално-квартельних услугох на вимиренє досцигнутого а нєвимиреного длуства, и то прето же би ше обкеровало порушованє поступку примушуюцого наплацованя, а з тим и трошкох наведзеного поступку.

У опомнуцох хтори ше посила обовязно ше наводзи висину длуства, як и термин за вимиренє наведзеного длуства. Кед хаснователє комунално-квартельних услугох нє поступя у чаше яки наведзени у опомнуцу пред утуженьом, Информатика у складзе зоз Законом о вивершеню и обезпеченю порушує поступки примушуюцого наплацованя з подношеньом предкладаня за вивершенє компетентним вивершительом.