СКУПШТИНА КВАРТЕЛЬНЕЙ ЗАЄДНЇЦИ

Функционованє и компетенция скупштини квартельней заєднїци ушорени зоз Законом о биваню и отримованю квартельних будинкох и з Уредбу о отримованю квартельних будинкох.

  • Закон о биваню и отримованю квартельних будинкох ("Сл. глашнїк РС", число 104/2016) ступел на моц 1.1.2017. року. У складзе зоз членом 16. Закона, квартельну заєднїцу творя шицки власнїки окремних часцох квартельного, односно квартельно-дїловного будинку. Квартельна заєднїца ма статус правней особи, хтори здобува у хвильки кед найменєй два особи постаню власнїки двох окремних часцох. Реґистри квартельних заєднїцох яки предписани зоз Законом установи ше у чаше 12 мешацох од дня ступаня на моц Закона, а водзиц их будзе компетентна городска управа. Обовязни орґани квартельней заєднїци то скупштина и управитель. Скупштина квартельней заєднїци може на основи одлуки скупштини або правилох власнїкох звериц управянє професионалному управительови.
  • З Уредбу о отримованю квартельних будинкох блїжей ше ушорює способ отримованя квартельних будинкох и квартельох, одредзує файти роботох на отримованю, способ орґанизованя роботох отримованя, як и други питаня хтори зачни за обезпеченє хаснованя квартельних будинкох и квартельох на способ на хтори ше нє приведзе до опасносци живот и здравє людзох и сиґурносц околїска.

 

Совитодавну помоц у вязи з применьованьом Закона о биваню и отримованю будинкох дава Городска управа за маєток и маєтково-правни роботи Нови Сад, Народного фронта число 53.

Применьованє Закона надпатра комунална и будовательна инспекция.