Voice Over Internet Protocol, VoIP

Razvojem optičke komunikacione infrastrukture na nivou grada Novog Sada otvorile su se nove mogućnosti za unapređenjem različitih vrsta servisa, koji bi svojom implementacijom doveli do poboljšanja kvaliteta postojećih komunalnih usluga, uštedela bi se značajna sredstva, kako Gradu, tako i javnim preduzećima i službama, a samim tim bi se stvorili uslovi za implementaciju nekih novih, naprednih usluga. Jedna od njih je svakako uvođenje sistema IP telefonije umesto postojećih tradicionalnih telefonskih centrala.

Prva faza ovog projekta je podrazumevala integraciju svih poslovnih objekata JKP „Informatika" Novi Sad unutar jedinstvenog sistema VoIP telefonije. Ova faza je uspešno završena, a projekat JKP „Informatika“ Novi Sad je prepoznat i nagrađen od strane „Cisco“-a, vodeće i najpoznatije kompanije kaja se bavi računarskim mrežama, informacionim tehnologijama i telekomunikacijama, kao najuspešniji projekat te vrste u javnom sektoru u Srbiji.

Daljom faznom implementacijom planira se, a kao cilj nameće se, povezivanje svih gradskih uprava, javnih preduzeća, mesnih zajednica i institucija od značaja za grad u jedinstven sistem gde bi se međusobna komunikacija odvijala bez troškova.

Projektom VoIP-a se predviđa uvođenje novih, naprednih real-time i non-real-time servisa, čija integracija će biti moguća rekonstrukcijom telefonskog sistema. Idejnim projektom planira se skalabilan telekomunikacioni sistem baziran na IP tehnologiji,  namenjen da omogući glasovnu i video komunikaciju, kao i instant poruke (instant messaging) preko postojeće korporativne LAN, kao i gradske MAN IP mreže. Telekomunikacioni sistem će se razvijati fazno, a po završetku poslednje  faze sistem mora da podržava procesuiranje rada minimalno 2500 korisnika.

Poređenje tradicionalne i IP telefonije:

  • Drastično smanjene troškova u odnosu na tradicionalne telefonske sisteme
  • Naprednije metode komunikacije
  • Redudantnost sistema (zadovoljenje uslova dostupnosti i pouzdanosti)
  • Jedinstveni korisnički interfejs na različitim uređajima
  • Presence funkcionalnost
  • Real-time i Non-real-time komunikacija
  • Povećanje broja servisa dostupnih preko iste infrastrukture

 

Vizija razvoja optičke telekomunikacione infrastrukture usmerena je na razvoj tzv. FTTH (fiber to the home) ili optike do pojedinačnog korisnika. Na taj način bi se korisnicima ponudili i do više puta ekonomičniji, a kvalitetniji servisi kao što su : internet (pružanje usluga internet provajdera u skladu sa dozvolom RATEL-a), telefoni, IP televizija i telefonija, virtuleni desktop računari. Istovremno, telekomunikaciona optička infrastruktura je resurs koji može da omogući efikasnije i ekonomičnije funkcionisanje grada kroz servise kao što su daljinska kontrola saobraćaja, kontrola semafora, daljinsko očitavanje vodomera, očitavanje i upravljanje mernim uređajima Toplane...

Ovo će Novi Sad dovesti u poziciju prvog grada u regionu sa tako modernom i razvijenom infrastrukturom, a Grad bi se nametnuo kao lider u implementaciji IP tehnologija.