Usluga štampe i kovertiranja - obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja, JN 10/19 MV