13. Шта значи ставка ОДВ- хитне интервенције која се појавила на рачуну?

Хитне интервенције су активности које се без одлагања извршавају ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности.  Таква поправка се путем рачуна обједињене наплате наплаћује кроз ставку ОДВ- хитне интервенције. ЈКП Информатика Нови Сад не врши процену хитности,  нити утврђује оправданост интервенције, него поступа по  радном налогу предузећа које одржава зграду. Налог нам доставља предузеће које одржава зграду ,а оверава га својим потписом управник стамбене зграде који је присутан током интервенције. Налог може бити реализован у више месечних рата. За детаљне информације о врсти радова и динамици наплате потребно је контактирати управника стамбене заједнице.