Мисија и визија

МИСИЈА ЈКП „Информатика“ Нови Сад је да на темељу постојећег знања, капиталних и хуманих ресурса задовољи потребе грађана, градских установа и других привредних субјеката за телекомуникационим, информатичким, информационим, стамбено комуналним производима и услугама. Мисијом су одређене основе које усмеравају напор запослених у циљу успешног рада и развоја Предузећа. Своју основну мисију  - задовољење потреба и захтева корисника, ЈКП „Информатика“ Нови Сад остварује:

  • одржавањем и развојем интегралног информационог система Града Новог Сада,
  • одржавањем, развојем и увођењем нових сегмената Општег информационог система
  • активним улогом у примени информационе и комуникационе технологије
  • имплементацијом савремених сазнања у све основне и пратеће делатности Предузећа

 

ВИЗИЈА ЈКП „Информатика“ Нови Сад

Опредељени смо да се све услуге пружају и планирају са највишим етичким принципима који укључују  потпуну  посвећеност  потребама  и  очекивањима  корисника,  уз  поштовање  свих захтева.  Одржавање  високог  квалитета  услуга  које  запослени  могу  да  пруже  постиже  се непрекидним усавршавањем, у области пословања фирме што је један од основа за даљи развој предузећа. Сталним праћењем и анализирањем реализације задовољства корисника на пружене услуге можемо обезбедити и унапредити стабилан раст и развој Предузећа. Синергија  информатичке  и  хумане  компоненте  живота,  кроз  одређивање  савремене телекомуникационе и информатичке технологије грађанима, Граду и пословним субјектима и изградња  позиције  ауторитета  на  тржишту  телекомуникација,  информационих  система,  база података, књиговодствено - правних и комунално -стамбених услуга, треба да обезбеде да Нови Сад буде град будућности. ЈКП „Информатика“ Нови Сад у сваком дому као сервис интегратор кроз  савремене  информационо -комуникационе  технологије  –тежи  да  приближи  Град корисницима услуга.