ХЛВ - Хладна вода

Ознака услуге ХЛВ
Назив услуге Хладна потрошна вода
Опис и начин обрачуна

Потрошачима са територије насељеног места Нови Сад, водомери се очитавају сваког месеца, а водомери са територије других насељених места у Граду Новом Саду се очитавају сваки други месец (при томе се, оног месеца када се водомери не очитају, потрошачи задужују аконтативно у висини просечног месечног утрошка). Водомере очитавају инкасанти ЈКП "Водовод и канализација" или сами потрошачи ако то желе, а у договору са  запосленима у ЈКП „Водовод и канализација“ пријављују стање са водомера на телефон 48 83 364, 48 83 366, за пословне потрошаче 48 83 367, 48 83 374.  

Када један водомер снабдева више стамбених улаза, или када један улаз учествује у расподели утрошка са више водомера, укупна потрошња тако узетих водомера и улаза дели се на све чланове домаћинства у становима који су повезани са заједничким водомером, а затим се припадајући део множи јединичном ценом по кубном метру. Због тога је изузетно важно пријавити тачан број чланова домаћинства. (за скупштине станара тај број правник/професионални управник стамбене зграде).
Цена по кубном метру зависи од групе водомера (индивидуални, колективни или пословни потрошачи) а блок-тарифа се примењује према званичном тумачењу рационалне потрошње (тренутно је то 5 кубних метара по члану домаћинства за хладну потрошну воду). До ове границе примењује се редовна цена по кубном метру, а изнад ње увећана цена по блок-тарифи.

 

Приликом обрачуна потрошње, узимају се у обзир и неутрошени кубици из претходног месеца (до 5 m³ /члану) и та разлика се такође обрачунава по редовној цени.


 

 

Корисник уплате ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад
Цена
Цена услуге са урачунатим ПДВ-ом је:
 
За индивидуалне потрошаче укупан износ 112,09 динара/m3
 
Хладна потрошна вода 68,76 динара
 
Одвођење отпадних вода 43,33 динара
 
         
 
Блок тарифа за индивидуалне потрошаче (обрачунава се за потрошњу већу од 5 m³ по члану домаћинства) 205,33 динара/ m³
 
Хладна потрошна вода 162,00 динара
 
Одвођење отпадних вода 43,33 динара
 
Цене су изражене у динарима за 1 m³воде. ПДВ је урачунат у цену. Ценовник се примењује од 01.08.2023.
 
 
За пословне потрошаче укупан износ 263,90 динара
 
 Хладна потрошна вода 162,00 динара
 
 Одвођење отпадних вода  101,90 динара

 

Share