5. На који начин се врши обрачун трошкова комунално-стамбених услуга?

Одлуком о обједињеној наплати Скупшине Града Новог Сада одређено је да се услуге и производи јавних и јавно-комуналних предузећа којима је оснивач Град Нови Сад обрачунавају на следећи начин:
 
  • по броју пријављених чланова домаћинства (потрошња хладне воде, енергија за припрему потрошне топле воде, потрошња заједничке струје и одношење и депоновање отпада
  • множењем јединичне цене услуге по метру квадратном са евидентираном површином простора (грејање, услуга димничарине, дератизација и дезинсекција)
Обрачун трошкова за управљање, текуће и инвестиционо одржавање зграде зависи од Одлукe станара у Стамбеној заједници а расподела може бити по посебном делу (стан, пословни простор, гаража,…) или по евидентираној површини (у метрима квадратним).