5. На яки способ ше обраховює трошки комунално-квартельних услугох?

З Одлуку о обєдинєним наплацованю Скупшини Городу Нового Саду одредзене же ше услуги и продукти явних и явно-комуналних подприємствох хторим снователь Город Нови Сад обраховює на шлїдуюци способ:

  • по чишлє приявених членох ґаздовства (трошенє жимней води, енерґия за пририхтованє потрошней цеплей води, трошенє заєднїцкей струї и одношенє и депонованє одпаду
  • з множеньом єдинковей цени услуги по метеру квадратним з евидентовану поверхносцу простору (зогриванє, услуга коминярини, дератизация и дезинсекция).

Обрахунок трошкох за управянє, чечуце и инвестицийне отримованє будинку завиши од одлуки квартельошох у квартельней заєднїци, а розподзельованє може буц по окремней часци (квартель, дїловни простор, ґаража…) або по евидентованей поверхносци (у метерох квадратних).