1. Које комунално-стамбене услуге и накнаде се плаћају путем рачуна обједињене наплате?

Одговор:
 
Путем рачуна обједињене наплате плаћају се накнаде за неке од следећих услуга:
 
  • утрошену воду и  одвођење отпадних вода (ознака на рачуну ХЛВ)
  • грејање просторија (ознака на рачуну ГРЕ , ГРС, ГЗП,ГРЗ)
  • припрему топле потрошне воде (ознака на рачуну ТПВ)
  • сакупљање транспорт и одлагање отпада (ознака на рачуну ЧИС)
  • дезинсекција и дератизација (ознака на рачуну ДЕР)
  • димничарске услуге и чишћење вентилационих отвора (ознака на рачуну ДИМ)
  • утрошену електричну енергију за осветљење заједничких просторија и погон заједничких уређаја у стамбеним зградама (ознака на рачуну СТР)
  • закупнина станова у својини града Новог Сада (ознака на рачуну ЗАК)
  • управљања стамбеном заједницом и прикупљање новчаних  средстава за текуће и  инвестиционо одржавање зграда (ознака на рачуну СКУ)
  • текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда по уговору (ознаке на рачуну су ОДФ, ОДК, ОДВ, ОДД, ХИД, ХИГ)
 
 
Напомена: Обрачун комунално-стамбених услуга приказан на  сваком рачуну обједињене наплате односи се на услуге које су извршене за месец за који је рачун издат.
 
Детаљније објашњење услуга(сервиса) можете пронаћи на сајту нашег предузећа. На страници  Све о рачуну из падајућег менија одаберите Појашњење сервиса.