ЧИС (ČIS) - ЧИСТОТА

Ознака услуге ЧИС (ČIS) - ЧИСТОТА
Назив услуге Сакупљање, транспорт и одлагање отпада
Опис и начин обрачуна

Број евидентираних чланова домаћинства множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате ЈКП "Чистоћа", Нови Сад или JKП „Белило“ Сремски Карловци
Цена