4. Kto určuje cenu služieb na jednotnom zbernom účte?

VKP Informatika Nový Sad sa nepodieľa na tvorbe ceny a ani neovplyvňuje zmenu ceny komunálnych služieb. Ceny služieb verejných a verejno-komunálnych podnikov, ktorých zriaďovateľom je mesto Nový Sad, určuje Zhromaždenie mesta Nový Sad a na návrh verejných a verejno-komunálnych podnikov (VKP Novosadska Toplana, VKP Vodovod i Kanalizacija, VKP Čistoća a VKP Stan). Ceny za služby správy budov, bežnej a investičnej údržby zverené iným spoločnostiam alebo podnikateľom určujú výlučne nájomcovia budovy prijatím príslušného rozhodnutia na zasadnutí zhromaždenia bytového družstva. Výnimkou z uvedeného je cena služieb nútenej správy a údržby bytového domu, ktorá je definovaná rozhodnutím príslušného Mestského úradu.