Пословни профил

Пословно име под којим послује Јавно Предузеће је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  „ИНФОРМАТИКА“ ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ИНФОРМАТИКЕ И НАПЛАТЕ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, НОВИ САД.

ОСНИВАЧКИ АКТ ПРЕДУЗЕЋА: Одлука о усклађивању одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Сл. Лист Града Новог Сада“, бр.47/2016.).

Претежна делатност Јавног предузећа је –КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (61.10)

У складу са наведеним областима делатности идентификоване су следеће групе корисника производа и услуга ЈКП „Информатика“ Нови Сад:

  • грађани, корисници комунално-стамбених услуга,
  • јавна и јавно-комунална предузећа,
  • градска управа,
  • други купци хардверских и софтверских производа,
  • друштвена заједница.

Задовољење захтева корисника, ЈКП „Информатика“ Нови Сад  остварује одржавањем и развојем јединственог информационог система, као основе за задовољавање потреба грађана и ефикасно управљање и остваривања функција Града, као и активном улогом у промоцији информационих технологија у окружењу.

У том смислу, перманентно се идентификују нови и сагледавају потенцијални захтеви корисника (грађана, градских структура и других пословних партнера), као што се, паралелно с тим, ефикасно успоставља адекватна организационо и техничко-технолошка подлога за брзо реаговање и проактивно деловање на промене окружења, уз потенцирање перманентне, тесне сарадње са свим учесницима у јединственом информационом систему.