Istorijat

Koreni JKP "Informatika" Novi Sad sežu do 1971. godine, kada je osnovan računarski centar pri tadašnjem Zavodu za izgradnju Grada sa ciljem organizovanja i razvijanja poslova informatike za potrebe Opštine Novi Sad.

Ovako početno postavljena fizionomija računarskog centra pretrpela je niz organizacionih promena a od 10.04.2009. posluje pod imenom Javno komunalno preduzeće "Informatika" Novi Sad i u tom statusu preduzeće funkcioniše i danas.

Tada postavljen koncept jezgra baze podataka informacionog sistema, definisane kao integrisan skup registara i evidencija lica, prostora i organizacija - današnji Opšti informacioni sistem (OIS), bio je osnova razvoja modernog grada i danas je osnova sistema na kome grad funkcioniše.

JKP „Informatika“ Novi Sad je implementiralo i sertifikovalo svoj poslovni sistem prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008 (2001 god.) i  ISO / IEC 27001: 2013 (2008god.), a pozitivni izveštaji sertifikacionih tela nakon sprovedenih provera potvrđuju trajanje u svetu uspešnih i želju za stalnim napredovanjem.

Oblici organizovanja preduzeća su se menjali, ali ono što čini kontinuitet svih ovih godina je

  • rad na razvoju, izgradnji i održavanju Opšteg informacionog sistema Grada Novog Sada,
  • formiranje i održavanje baza podataka o prostoru, stanovništvu i organizacijama,
  • razvoj kompleksnih informacionih sistema od interesa za Grad,
  • poslovi objedinjene naplate komunalno - stambenih usluga.

Preduzeće čiji je stalni zadatak iznalaženje novih oblasti za inoviranje i proširivanje polja delovanja, sa ciljem davanja doprinosa pouzdanijem i savremenijem funkcionisanju grada u svom domenu danas se bavi Telekomunikacionim uslugama i Digitalizacijom kulturne baštine.

Iskustvo današnje Evrope potvrđuje da samo informacioni sistem pod direktnim okriljem grada, omogućava racionalno upravljanje gradom. Novi Sad je definisao taj odnos i pokazao da uvek ide korak ispred.