Информациони систем градских управа

Скупштина града

 • Припрема материјала за седнице Скупштине града
 • Избори

Служба Скупштине града

 • Библиотека

Служба извршних органа

 • Евиденција и праћење аката
 • Евиденција и праћење пројеката ЕУ
 • Евиденција и праћење примедби
 • Web презентација града Новог Сада
 • Епортал
 • Административни поступци

Градско веће

 • Припрема материјала за седнице Градског већа

Градска управа за саобраћај

 • Књиговодствени систем

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

 • Легализација
 • Пословни систем за урбанизам и стамбене послове
 • Регистар инвеститора
 • Web увид у регистар инвеститора

Градска управа за привреду

 • Регистар радњи и радних организација

Градска управа за финансије

 • Трезор
 • Књиговодствени систем
 • Евиденција кадрова
 • Обрачун зарада и осталих осплата
 • Евиденција и праћење аката

Градска пореска управа

 • Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
 • Web увид у накнаду за коришћење градског грађевинског земљишта
 • Web презентација Градске пореске управе

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

 • Пословни систем из области социјалну заштите
 • Пословни систем из области дечије заштите
 • Пословни систем из области борачко-инвалидске заштите
 • Пословни систем за остваривање права избеглих и прогнаних лица

Градска управа за опште послове

 • Матичне књиге
 • Виртуелни матичар
 • Бирачи
 • Књиговодствени систем месих заједница
 • Обрачун зарада месних заједница
 • Евиденција кадрова месних заједница

Служба за заједничке послове

 • Књиговодствени систем
 • Обрачун путних трошкова

Градска управа за инспекцијске послове

 • Евиденција кадрова
 • Диспечер систем

Градска управа за спорт и омладину

 • Web презентација Градске управе за спорт и омладину
 • Web презентација спортско-рекреативног клуба „Супер активан“

Градске робне резерве

 • Књиговодствени систем

Заштитник грађана

 • Евиденција и праћење аката
 • Web презентација Заштитника грађана